Ana Sayfa / Hakkımızda / Vakıf Senedi

Vakıf Resmi Senedi

Vakfın adı

Madde 1- Vakfın adı; Sosyal Market Vakfı'dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

Vakfın merkezi ve şubeler

Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul İli olup, yazışma adresi “ Bostan Mahallesi, Irmak  Caddesi, No: 1 Beyoğlu/İstanbul” dur. Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile merkez dâhilinde değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

Vakfın gayesi

Madde 3- Vakfın gayesi; insanların yaşam kalitesini yükseltmek,  ihtiyaç sahibi olanlar ile özürlülerin eğitim, sağlık, yiyecek, giyecek ve yakacak vb. her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, amaca uygun faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların çalışmalarını desteklemektir.

 

Vakfın faaliyetleri

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İhtiyaç sahibi olanlar ile tabii afetlerden zarar görenlere her türlü; eğitim, sağlık, barınma, yiyecek, giyecek, yakacak, iş kurma gibi konularda nakdi ve ayni yardımlarda bulunur, gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur.

b) Zeki ve başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve eğitim yardımlarında bulunur.

c) İnsanların hayata atılmaları ve iş temin etmeleri amacıyla; halk eğitimi, dershane, biçki-dikiş, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, meslek edindirme, güzel sanatlar gibi kurs ve seminerler düzenler,  üretim merkezleri, imalathaneler ve atölyeler kurar.

d) Aşevi ve huzurevi gibi sosyal tesisler kurar.

e) Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda; araştırma merkezleri kurar, ilmi çalışma ve araştırmalarda bulunur, konferans ve paneller düzenler, yayınlar yapar, bu hususlarda çalışmalarda bulunanları destekler.

Vakıf ayrıca;

Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer ulusal, uluslararası, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, ortak projeler yürütür, her türlü hukuki tasarruflarda bulunur, üst kuruluşlara üye olabilir, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

 

Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

Vakfın mal varlığı

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı; 100.000,00 TL. nakittir.

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

Vakfın organları

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

Vakıf meclisi,

Mütevelli heyeti,

Yönetim kurulu,

Denetim kurulu,

Yüksek istişare heyeti.

Vakıf meclisi

Madde 8- Vakıf meclisi vakfın seçimlik organı olup; bu maddenin sonunda adları yazılı 27 kişi ile vakıf faaliyetlerine ilgi duyan, maddi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasından yönetim kurulunca önerilecek ve mütevelli heyetçe kabul edilecek gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Üye sayısı 250 kişiden fazla olamaz.

Tüzel kişi üyeler; yetkili organlarınca seçilecek temsilcileri tarafından temsil edilir. Tüzel kişiler temsilcilerini her zaman yazılı bildirimde bulunmak şartı ile değiştirebilirler.

Kuruluştaki vakıf meclisi üyeleri; Ekrem Torun, Ercan Kesal,Yusuf Erdoğan, Selehattin Ertekin, Ferda Özder, Fikret Sivri, Mehmet Uçan, Serdar Sörfük, İsmet Ataç, İzzet Bayraktar, Kasım Yayla, Mustafa Keser, Nizam Hışım, Osman Ketenci, Osman Köklü, Ali Özkan Şendir, Rasim Orbay, Yaşar Kırıcı, Zeynel Şahin, Hikmet Taşdemir, Zeynel Erbaş, Kamil Aykanat, Bülent Katkak, Keleş Mustafa Çalık, Necdet Bekçi Monic İpekel ve Akif Gül

 

Mütevelli heyeti

Madde 9- Vakfın mütevelli heyeti, bu maddenin sonunda adları yazılı 15 kişi ile vakıf kurulduktan sonra vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasından mütevelli heyet üye sayısının yarıdan bir fazlasının kararı, başkanın onayı ile seçilecek kişilerden oluşur. Üye sayısı 25 kişiden fazla olamaz.

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Misbah Demircan’dır. Başkan üyeler arasından birini başkan vekili seçer. Başkanın herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılması halinde mütevelli heyeti üyeleri arasından beş yıllığına görev yapmak üzere bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yapılan tebligata rağmen başkan tarafından kabul edilecek bir mazereti olmaksızın üç toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği düşer.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, mevcut mütevelli heyet üye sayısının yarıdan bir fazlasının kararı ile tamamlanır.

Tüzel kişi üyeler; yetkili organlarınca seçilecek temsilcileri tarafından temsil edilir. Tüzel kişiler temsilcilerini her zaman yazılı bildirimde bulunmak şartı ile değiştirebilirler.

Kuruluştaki mütevelli heyet üyeleri; Ahmet Misbah Demircan, Mürsel Torun, İlhan Turan, Hasan Hilmi Öksüz, İbrahim Yılmaz, Turan Topal, Hasan Şenses, Rüstem Dindarol, Arif Köklü, Kemal Genç, Ali Koca, Erol Ökten, Özcan Tokel ve Şekip Karakaya'dır.

 

 

 

 

 

Vakıf mütevelli heyetinin görev ve yetkileri

Madde 10- Vakıf mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Vakıf mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,

b) Vakıf meclisi ve yüksek istişare heyeti üyelerini seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Vakfın kuruluş mal varlığı ile ilgili temliki tasarruflar hususunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar vermek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

Vakıf mütevelli heyetinin toplantı zamanı ve karar nisabı

Madde 11- Vakıf mütevelli heyeti;

a) Bilânço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere mart ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere aralık ayı içinde toplanır.

Vakıf mütevelli heyeti ayrıca yönetim veya denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya vakıf mütevelli heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı, elektronik posta veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Toplantılar; başkanın, yoksa başkan vekili başkanlığında her toplantı için seçilecek iki kâtipten oluşan üç kişilik divan tarafından yönetilir.

Vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.

Vakıf mütevelli heyeti karar yeter sayısı (bu senette yazılı sınırlamalar hariç) toplantıya katılanların (başkan veya vekilinin olumlu oy kullandığı) yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, vakıf mütevelli heyetinden bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

 

Yönetim kurulu

Madde 12- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından iki yıllığına seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun vakıf mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Vakıf mütevelli heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve vakıf mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Mütevelli heyetçe verilen yetki dâhilinde vakfa gayrimenkul alımı ile vakfa ait gayrimenkullerin (kuruluş mal varlığı hariç) satışı, kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeli değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda karar verir, temliki tasarruflarda bulunur.

e) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

f) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği, ihtisas ve araştırma komisyonları veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

g) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

ı) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Vakıf mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Vakıf mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Vakıf mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) Vakıf faaliyetlerine ilgi duyan, vakfa maddi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin vakıf meclisi üyeliğine alınması için  mütevelli heyete öneride bulunur.

m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

Vakfın temsili

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

Denetim kurulu

Madde 15- Denetim kurulu, vakıf mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim kurulu, vakıf mütevelli heyetince iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur.  Denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun vakıf mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Kendi arasında birini başkan seçer. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, vakıf mütevelli heyeti toplantısından en az on beş gün önce vakıf yönetim kurulu başkanlığına verilir.

 

Yüksek istişare heyeti

Madde 16- Yüksek istişare heyeti vakfın danışma organı olup; vakfa üstün maddi ve manevi katkılarda bulunan, sahasında temayüz etmiş kişiler arasından mütevelli heyetçe seçilecek kişilerden oluşur.

Yönetim kurulunun daveti üzerine toplanarak vakfın faaliyetleri ve genel politikaları hakkında tavsiyelerde bulunur.

 

 

 

Huzur hakkı

Madde 17- Mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, vazifelerinden dolayı ücret veya toplantılardan dolayı huzur hakkı ve buna benzer ücretler alamazlar. Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar (seyahat, konaklama vb.) ödenebilir.

 

Vakfın gelirleri

Madde 18- Vakfın gelirleri;

a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakfın amacına uygun yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

 

Vakıf gelirlerinin tahsis ve sarf edileceği yerler

Madde 19- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması mecburidir.

 

Resmi senet değişikliği

Madde 20- Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler mütevelli heyeti mevcut üye sayısının üçte ikisinin kararı ile yapılabilir.

 

 

 

 

Vakfın sona ermesi

Madde 21- Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının üçte birinin yazılı teklifi ve vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir vakfa devredilir.

 

Vakıf kurucuları

Madde 22- Vakıf kurucuları; Mürsel Torun, İlhan Turan, Hasan Hilmi Öksüz, İbrahim Yılmaz ve Turan Topal'dır.

 

Geçici hükümler

Geçici Madde 1- Vakıf kurucuları vakfın mahkeme siciline tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırarak vakıf organları teşekkül ettirilir.

 

Sosyal Market Vakfı Resmi Senedi için Tıklayınız